Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc

KuceraPolitolog, narozen 10. dubna 1947 v Praze. Vysokoškolský pedagog, v současné době vyučuje na UJEP v Ústí nad Labem.

O sobě

Pedagogická a vzdělávací činnost

Doc. dr. Rudolf Kučera, Csc. působí jako vysokoškolský pedagog na plný úvazek v oboru politologie nepřetržitě od roku 1990, tedy 20 let. V oboru politologie habilitoval se v roce 1991 (jako vůbec první na Karlově univerzitě), a jako docent politologie tudíž působí 19 let.

V roce 1990 získal na základě konkurzu místo vedoucího katedry politologie na nově zřízené Fakultě sociálních věd UK a fakticky tuto katedru zakládal a budoval. Na FSV založil obor politologie, vypracoval koncepci oboru a postupně ji s nově přijímanými pracovníky realizoval. Jím připravovaný obor politologie na FSV získal akreditace pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium. Do roku 2006 byl doc. Rudolf Kučera garantem bakalářského oboru politologie a mezinárodní vztahy na FSV. Do roku 2004 byl předsedou oborových rad doktorandského studia politologie a mezinárodních vztahů tamtéž. V polovině devadesátých let založil doc. Rudolf Kučera na FSV Institut politologických studií, stal se jeho prvním ředitelem a působil v této funkci do roku 2003.

Byl a je jmenovaným členem komisí pro obhajoby disertačních prací, státnicových komisí pro politologii a mezinárodní vztahy. Je předsedou řady komisí pro státní bakalářské a diplomové zkoušky a obhajoby doktorských prací.

Na FVS vedl přednášky a pedagogicky působil a působí i nadále především v těchto povinných dvousemestrálních kurzech: na úrovni bakalářského studia jsou to kurzy Dějiny politického myšlení III a IV a Teorie demokracie I a II a na úrovni magisterského studia to byl do roku 2008  kurz Dějiny evropského nacionalismu I a II. Od roku 2011 působí na FSV jen na poloviční úvazek.

Během svého působení v oboru politologie vedl desítky bakalářských, diplomových a doktorských prací a vypracoval desítky posudků na všechny tyto typy prací. Vypracoval také řadu oponentských posudků na habilitační práce a byl členem řady habilitačních komisí ( například pro doc. Hnízda, doc. Říchovou, doc. J. P. Kučeru, dnes prof. P. Fialu atd.)

Doktorandi

Doc. Rudolf Kučera konzultantoval zatím zhruba 25 doktorandských prací.

Vedle svého pedagogického působení na FSV působil a působí doc. Rudolf Kučera v řadě vzdělávacích programů: například od roku 2001 do roku 2003 organizoval ve spolupráci s Nadací Open Society Fund cyklus vzdělávacích a diskusních  programů pod názvem „České problémy v evropském kontextu“, které se konaly pro veřejnost v budově Karlovy univerzity v Jinonicích šestkrát ročně. Všechny tyto večery byly nahrávány Českým rozhlasem a následně vysílány ukázky a rozhlasové debaty k příslušným tématům. Ve většině těchto rozhlasových relací vystupoval doc. Rudolf Kučera. V současné době je stálým spolupracovníkem Rádia 6 ČR, kde již několik let připravuje každý týden politologický komentář k problematice EU, domácí a světové politice.

Pravidelně po řadu let přednášel ve vzdělávacím cyklu Europeum o problematice evropského nacionalismu.

Přednášel pro řadu vzdělávacích organizací a institucí v České republice, jako například pro Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně, kde měl přednášky pro středoškolské pedagogy z okresu Zlín, několikrát přednášel pro organizaci Mladí konzervativci atd.

Od roku 2006 přednáší politickou filosofii a politologii  také na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je od roku 2008 na plný a hlavní úvazek. Učí zde problematiku vzniku a vývoje liberální demokracie, dějiny politického myšlení a historii nacionalismu. Je zde také zástupcem vedoucího katedry politologie a filosofie a členem vědecké rady fakulty.

Ocenění

 • 23.září 1994 dostal za svou publikační činnost v Čechách prostřednictvím Segreteria di Stato z Vatikánu Apoštolské požehnání od Jeho Svatosti Jana Pavla II.
 • V roce 2009 dostal za svou vědeckou práci státní vyznamenání od prezidenta Maďarské republiky „Knight´s Cross Order of Merit of the Hungarian Republik“.
 • V říjnu roku 2010 dostal doc.Kučera od nového děkana FSV UK dr.Končelíka pamětní medaili za dlouhodobou práci pro fakultu.

O své tvorbě

1. Monografie

 • KUČERA, Rudolf,  Kapitoly z dějin střední Evropy, Mnichov: Český národní výbor v Německu, září 1989, 127 s
 • KUČERA, Rudolf, Kapitoly z dějin střední Evropy, Praha: I.S.E., 1992, 115 s
 • KUČERA, Rudolf, Komentáře. Politické analýzy z let 1990 – 1992, doslov: Josef Darski (Paříž), Iluze a skutečnost v politické transformaci postkomunistické Evropy, Praha: I.S.E, 1992, 126 s.
 • KUČERA, Rudolf, Omyly české transformace ( politické analýzy z let 1993 – 1998 ), Praha: I.S.E, 1998
 • VLK, Miloslav, kardinál, KUČERA, Rudolf,  Wird Europa heidnisch?, Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2000, 200 s., Německo
 • VLK, Miloslav, kardinál, KUČERA, Rudolf, Czy Europa stanie sie pogańska? Kraków: vydavatelství „M“, 2002, 182 s., Polsko
 • KUČERA, Rudolf, Közép-Európa törtente egy cseh politológus szemével. Budapešť: nakl.L.Polgár, 2008, 165 s., překlad do maďarštiny J.Mayer, doslov G.Pópely; na základě této práce se autor habilitoval v roce 1991 na FSV UK

2. Kapitoly v monografiích

 • KUČERA, Rudolf, Život a dílo Tomáše Campanelly, doslov, s.75-91, in: Campanella, Tommaso, Sluneční stát, Praha: Melantrich, 1979
 • KUČERA, Rudolf, Předmluva, s.7-19, in: Otto von Habsburg, Úvahy o Evropě, Praha: Panevropa, 1993
 • KUČERA Rudolf, Předmluva, s.7-10, in: Richard Coudenhove- Kalergi, Pan-Evropa, Praha: Panevropa 1993
 • KUČERA, Rudolf,  Von Sinn und Wesen der Freiheit. in: Otto von Habsburg, Festschrift zum 85.Geburstag, Vídeň-Mnichov: Amalthea Verlag, 1997, s.125-129
 • KUČERA, Rudolf, Coudenhove-Kalergi a Pan-Evropa, Předmluva, in: Richard Nicolas von Coudenhove-Kalergi, Pan-Evropa, Moskva: nakl. Vita Planetare, 2006, Ruská federace
 • KUČERA, Rudolf , Thomas Paine, život ve jménu přirozených práv člověka. in: Christopher Hitchens, Thomas Paine a jeho práva člověka, Praha: nakl.Pavel Dobrovský-BETA, 2007, s.11-18

3. Práce ve sbornících

 • KUČERA, Rudolf, Světci a vznik českého státu, s.16-24, Svatá Alžběta Durynská, s.110-115, Svatá Hedvika Slezská, s.116-120, Svatý Jan Nepomuk Neumann, s.168-171, Mučedník Engelmar Unzeitig, s.192-195, in: Svatí spojují národy, Praha: Panevropa, 1995, druhé vydání
 • KUČERA, Rudolf, Doslov, in: Cesta ke smíření. Dokumenty Ackermann-Gemeinde, sestavil Franz Olbert, Praha:  I.S.E, 1992, s.93-94
 • KUČERA, Rudolf, Benešova memoranda na pařížské mírové konferenci, in: Edvard Beneš a střední Evropa, sborník z mezinárodní konference, Praha: I.S.E, 1994, s.12-18
 • KUČERA, Rudolf, Zur geistig-kulturellen Situation in Ostmitteleuropa fünfzig Jahre nach Kriegsende, in: Überwindung der Destabilisierung? Bonn: Kulturstiftung der D.V., 1996, s.9-19, Německo
 • KUČERA, Rudolf,  Entwicklungsmöglichkeiten des tschechisch-deutschen Verhältnisses, in: sborník z konference Transformationsprozesse in Ostmitteleuropa, Bonn: Kulturstiftung der D.V., 1999, s.71-78, Nměecko
 • KUČERA, Rudolf,  Problémy s rozšířením Evropské unie, in: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy, Praha: nakl.Karolinum, 2001, 2.díl, s.209-220
 • KUČERA, Rudolf, Krize liberalismu v Evropě, in: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii, díl 1., Umění vládnout, ekonomika a politika, Praha: Univerzita Karlova, FSV, 2002,  s.75-80
 • KUČERA, Rudolf, Lobbying v Evropské unii, in: Lobbyismus versus korupce, sborník ze stejnojmenné konference, Praha: I.S.E, 2004, s.36-41,
 • KUČERA, Rudolf, Turecko a Evropská unie. Klíčové problémy jejich vztahů. in: Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii, 2006, Univerzita Karlova v Praze, FSV, s.108-124
 • KUČERA, Rudolf, Robertova pravidla a teorie demokracie, in: Robertova pravidla jednacího řádu. S předmluvami Vojtěcha Cepla, Rudolfa Kučery a Luďka Rychetníka, 2006, Institut pro ekonomickou a politickou kulturu, s.19-25

4. Učebnice a učební texty

Pro publikaci jsou připraveny učební texty, které jsou součástí přílohy. Byly vytvořeny na základě  grantu GAČR 401/03/0836 Dějiny politického myšlení I.-III. a budou publikovány v roce 2011 v nakladatelství Oikuméné Praha. V rámci této vědecko-výzkumné práce byly zpracovány studie o  následujících velkých postavách dějin politického myšlení:

 • Niccolo Machiavelli
 • Jean Bodin
 • Hugo Grotius
 • Charles de Montesquieu
 • J.J.Rousseau
 • Edmund Burke a Francouzská revoluce
 • Americké politické myšlení a Listy Federalistů
 • Alexis de Tocqueville

5. Překlady, které jsou používány ve výuce na vysokých školách

 • Richard Coudenhove-Kalergi, Pan-Evropa, Praha: nakl.Panevropa 1993, 130 stran
 • Dirk Berg-Schlosser, Theo Stammen, Úvod do politické vědy, Praha:.I.S.E, 2000, 372 stran

6. Internetové publikace

Pravidelně každý týden pulbuikuje doc.Kučera jeden politologický komentář z evropské nebo světové politiky v Českém rozhlase, Rádiu 6. Většina  komentářů je publikována na webových stránkách Rádia 6, některé přeloženy do ruštiny a publikovány v Rusku na www.inosmi.ru a dalších serverech v Ruské federaci – autor je pokládán za jednoho z nejvíce publikujících českých politologů na ruském internetu – například:

7. Přednášky

 • V roce 1993 hostující lektor na Vídeňské univerzitě v rámci Katolische Hochschulgemeinde, některé z přednášek byly publikovány v bulletinu Briefe zur Lage, č.2 a č.3, 1993
 • Lektor na mezinárodní konferenci v Bonnu ( SRN) Überwindung der Destabilisierung?, 22.- 24. Listopad 1995
 • Lektor na mezinárodní konferenci v Bonnu Transformationsprozesse in Ostmitteleuropa, listopad 1997
 • Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii, 11.11.2005, konference Fakulty socialních věd k Výzkumnému záměru AD MSM 0021620841, referát “Evropská identita”, později publikovaný v recenzovaném časopisu Auspicia, VSERS, České Budějovice
 • Konference Asociace pro evropské hodnoty pod názvem „Od identity k evropské integraci“ ve dnech 21.-24.srpna 2006 ve středisku Doubravka u Chotěboře, referát „Společné evropské hodnoty“
 • V srpnu 2006 přednáška na téma „Panevropské hnutí a jeho význam pro Čechy a Němce“ v Českém institutu mezinárodního setkání v Táboře-Měšicích
 • Česká republika v EU a EU v České republice, 19.10.2007, konference Fakulty sociálních věd k Výzkumnému záměru AD MSM 0021620841, kde byl přednesen příspěvek „Kontinuita mezi smlouvou o ústavě a reformní smlouvou“
 • Evropské dny v Andechsu, Německo, 20-21.10 2007, vystoupení na konferenci s referátem „Nový nacionalismus v Evropské unii“
 • Evropský klub Praha, 10 / 2007. Debata o evropských hodnotách s Karlem Hvížďalou a Danielem Kroupou
 • Charta 77 a náboženská opozice za normalizace, 28.11.2007, konference Vysoké školy CEVRO Institut, kde byl přednesen příspěvek „Právo na dějiny“
 • Eurocentrum Praha, Evropský dům, 9.12.2008, Spor o evropské hodnoty – klíč ke společné budoucnosti, debata s M.Pajerovou, P.Pithartem, T.Halíkem, P.Sakem a M.Semínem, natáčená a vysílaná ČT
 • Dům národnostních menšin, 10.ledna 2009,  přednáška pro hnutí Coexistencia- Soužití v ČR s názvem „Situace  národnostních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“
 • Mezinárodní seminář pro učitele dějepisu Visegrádských zemí v Mátrafüredu v Maďarsku ve dnech 23 – 24. července 2009. Přednesen referát „Rok 1968 v mezinárodním kontextu“.
 • Mezinárodní seminář pro učitele dějepisu Visegrádských zemí v Mátrafüredu v Maďarsku ve dnech 23-24 července 2010. Přednesen referát „Pojetí národa v historickém kontextu českých zemí“.

8. Ostatní publikace

 • KUČERA, Rudolf , The Conditions for Joinig Europa, Uncaptive Mind, čtvrtletník vydávaný IDEE, New York 1991, s.15-18, USA
 • KUČERA, Rudolf , Evropa, národní státy a česká společnost, Proglas, 1992, s.38-42
 • KUČERA, Rudolf, Myslet nově Evropu, Střední Evropa, č.46, 1995, s.6-11
 • KUČERA, Rudolf,  Nacionální a globální optika, Střední Evropa, 1995, č.48, s.3-4
 • KUČERA, Rudolf, Budoucnost Evropské unie, Střední Evropa, 1995, č.49, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, Jde o novou společnou budoucnost, Střední Evropa, 1995, č.48, s.30-35,
 • KUČERA, Rudolf, „Nation“ in Mitteleuropa, recenzovaný časopis Tumult, Vídeň, 1996, č.17, s.126-133, Rakousko
 • KUČERA, Rudolf, Situace a vyhlídky střední Evropy, rozhovor pro revue Polygon, Curych, únor 1997, č.1, s.52-56
 • KUČERA, Rudolf,  Nacionální a globální optika, Střední Evropa, 1995, č.48, s.3-4
 • KUČERA, Rudolf, K padesátému výročí konce války, Střední Evropa, 1995, č.50, s.4-7
 • KUČERA,Rudolf, Nebezpečí nového nacionalismu, Střední Evropa, 1995, č.52, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Euroatlantické společenství, Střední Evropa, 1995, č.53, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, Právo na domov, Střední Evropa, 1995, č.54-55, s.5-9
 • KUČERA, Rudolf, Návrat ke střední Evropě?, Střední Evropa, 1996, č.56, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf , Není integrace bez identity, Střední Evropa, 1996, č.57, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Smyšlenky o Evropě, Střední Evropa, 1996, č.58, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, V Evropě nejde jen o trhy, Střední Evropa, 1996, č.59, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Předvolební úvaha, Střední Evropa, 1996, č.60, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Úvaha povolební, Střední Evropa, 1996, č.61, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf, Reforma sociálního státu je nutná, Střední Evropa, 1996, č.62, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf,  Je to především otázka způsobu myšlení, Střední Evropa, 1996, č.63, s.4-15
 • KUČERA, Rudolf, Světová hospodářská globalizace a její důsledky, Střední Evropa, 1996, č.64, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Úpadek politiky v postkomunistickém světě, Střední Evropa, 1966, č.65, s.4-11
 • KUČERA, Rudolf, Evropská unie a střední Evropa, Střední Evropa, 1997, č.67, s.4-12
 • KUČERA, Rudolf, Hospodářská globalizace světa a její důsledky, rozhovor pro revue Polygon, Curych, červenec 1997, č.4-5, s.74-78,
 • KUČERA, Rudolf, Ludwig Erhard a naši tržní utopisté, Střední Evropa, 1997, č.69, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, K teoretickému pozadí současné krize, Střední Evropa, 1997, č.71, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Česko-německé paralely, Střední Evropa, 1997, č.72-73, s.5-9
 • KUČERA, Rudolf , Hledat nové cesty, Střední Evropa, 1997, č.74, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf,  Globalizace doma a ve světě, Střední Evropa, 1997, č.75, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Národní stát nebude vítězem, Ekonom, č.29, 1997, s.22
 • KUČERA, Rudolf, Jedna etapa transformace se uzavřela, Střední Evropa, 1998, č.76, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Ukončit román revoluce, Střední Evropa, 1998, č.77, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf, Etnický národ na cestě do Evropy, Střední Evropa, 1998, č.78, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf Kučera, Proč a jak reformovat státní správu, Střední Evropa, 1998, č.79, s.4-6
 • KUČERA, Rudolf, Antikomunismus by měl zůstat pozitivní hodnotou, Střední Evropa, 1988, č.81, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Esej o krizi v Rusku, Střední Evropa, 1988, č.82, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Krize globalizace a její možné důsledky, Střední Evropa, 1988, č.83, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf, Čeká nás lepší budoucnost?, Střední Evropa, 1988, č.84, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf, Opoziční smlouva – předmět politického zápasu, Střední Evropa, 1988, č.85, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf, A „Közep-Európa“ bemutatkozik, recenzovaný časopis Limes, Tatabánya 1999, s.229-234, Maďarsko
 • KUČERA, Rudolf, Význam první světové války pro 21.století, Střední Evropa, 1999, č.86, s.4-7
 • KUČERA, Rudolf, Jak dál po přijetí do NATO, Střední Evropa, 1999, č.87, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Západu došla trpělivost, Střední Evropa, 1999, č.89, s.4-8
 • KUČERA, Rudolf, Současné problémy identity, Střední Evropa, 1999, č.90, s.4-8
 • KUČERA,Rudolf, Česká republika a Evropská unie na konci století – nedokončené sbližování, Střední Evropa, 1999, č.91, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, Rusko na rozcestí, Střední Evropa, 1999, č.92/93, s.5-9
 • KUČERA, Rudolf, Příčiny a důsledky pádu železné opony, Střední Evropa, 1999, č.94/95, s.5-16
 • KUČERA, Rudolf, Společná Evropa je realitou, jenže za hranicemi naší země,  Prostor, 1999, č.43/44, s.65-66
 • KUČERA,Rudolf, Ano tržní ekonomice, ne tržní společnosti, Střední Evropa, 2000, č.96, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf , Stranický stát a politický extrémismus, Střední Evropa, 2000, č.97, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, Jak dál naložit se stranickým systémem v České republice,  Střední Evropa, 2000, č.98, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Die staatsrechtliche Einordnung der Beneš-Dekrete, časopis pro učitele Erzieherbrief, leden 2000, č.1, , s.4-7, Německo
 • KUČERA, Rudolf, Die staatsrechtliche Einordnung der Beneš-Dekrete, časopis Literaturspiegel, květen 2000, č.43, s.31-37, Německo
 • KUČERA, Rudolf, Rozšíření EU se odkládá, Střední Evropa, 2000, č.99, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Kulturní dědictví v dnešní Evropě, Střední Evropa, 2000, č.100, s.7-12
 • KUČERA, Rudolf, Problémy s rozšířením Evropské unie, Střední Evropa, 2000, č.101, s.4-11
 • KUČERA, Rudolf, Odvaha být malým jen geograficky, Střední Evropa, č.102, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Politické strany a občanská společnost nestojí proti sobě, ale měly by se vzájemně doplňovat, Střední Evropa, 2000, č.103, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Český národ a jeho identita včera, dnes a zítra, Střední Evropa, 2000, č.104-105, s.5-12
 • KUČERA, Rudolf, Politická kultura a parlamentní demokracie, Střední Evropa, 2001, č.106, s.4-10
 • KUČERA, Rudolf, Před vstupem do EU by se měly nové demokracie ještě hodnotově transformovat, Střední Evropa, 2001, č.107, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, Zivile Leitkultur für ganz Europa, časopis Paneuropa Deutschland, 2001, č.3, s.16-17
 • KUČERA, Rudolf, V jistém slova smyslu přece jen jde o střet civilizací, Střední Evropa, 2001, č.108, s.4-9
 • KUČERA, Rudolf, Malé národy a státy by se měly chtít stát součástí velké evropské federace, Střední Evropa, 2001, č.108, s.24-35
 • KUČERA, Rudolf, Z hlediska lidských svobod skýtá více Unie než národní stát, Střední Evropa, 2001, č.110, s.4-14
 • KUČERA, Rudolf, Chybí-li pevné základy, dostaví se nechuť, Perspektivy, příloha Katolického týdeníku, leden 2002, č.4, s.5
 • KUČERA, Rudolf, Evropa znamená uskutečnění obecné demokracie v křesťanském smyslu, Střední Evropa, 2002, březen 2002, s.6-12
 • KUČERA, Rudolf, Stav hodnot a svobod v Česku, Střední Evropa, 2002, č.111, s.6-10
 • KUČERA, Rudolf, Morální selhání posilují vliv komunistů, Střední Evropa, 2002, č.112, s.6-10
 • KUČERA, Rudolf, Europa ist immer noch geteilt, rozhovor pro časopis Paneuropa Deutschland,  20002, č.1, s.20-22
 • KUČERA,Rudolf, I když nejsme připraveni, vstupme do Evropské unie, Prostor, 2002, s.47-51
 • KUČERA, Rudolf,Vyhnání bylo typologicky totalitním bezprávím, Střední Evropa, 2002, č.113, s.6-14
 • KUČERA, Rudolf, Evropská Unie a malé státy, rozhovor pro revue Polygon, únor 2002, č.1, s.92-96, Curych, Švýcarsko
 • KUČERA, Rudolf, Der Preis des Populismus, Paneuropa Intern, č.10, říjen 2002, s.1-3
 • KUČERA, Rudolf, Rozšíření EU na východ jako riziko a šance pro evropskou kvalitu života, Střední Evropa, 2002, č.114, s.6-16
 • KUČERA, Rudolf, Evropa a Spojené státy musejí zůstat solidárními spojenci, Střední Evropa, 2003, č.115, s.6-14
 • KUČERA, Rudolf, Málo důvodů k oslavám při vstupu do EU, Střední Evropa, 2003, č.116, s.6-12
 • KUČERA, Rudolf, Jakou má demokracie budoucnost?, Střední Evropa, 2003, č.117, s.6-14
 • KUČERA, Rudolf, Největším problémem dnešní Evropy není ústava, ale reforma sociálního státu, Střední Evropa, 2003, č.118, s.6-14
 • KUČERA, Rudolf, Duchovní základy rozšiřování Evropské unie – občanská vůdčí kultura pro celou Evropu, text přednášky z 31.8.2004, publikovaný česky a německy jako zvláštní tisk Českého institutu mezinárodního setkávání Tábor-Měšice, 2004
 • KUČERA, Rudolf, Der Preis des Populismus, Paneuropa Intern, říjen 2002, č.10 s.1-3
 • KUČERA, Rudolf, Mitteleuropäische Populisten, Paneuropa Deutschland, 2004, Augsburg, č.3, s. 15-18
 • KUČERA, Rudolf, Evropa na prahu konfliktu národních identit, Střední Evropa, 2004,  č.119, s.6-11
 • KUČERA, Rudolf, Je žádoucí nová doba evropského osvícenství? Střední Evropa, 2004, č.120, s.6-12
 • KUČERA, Rudolf, Evropská témata v českém kontextu, Střední Evropa, 2004, č.121, s.7-16
 • KUČERA, Rudolf, Geleitwort, in: Andreas Scheuer, Die politische Kommunikation der CSU im System Bayerns, Nordstedt: Books on Demand, 2005
 • KUČERA, Rudolf, Evropská ústava: cesta k zajištěné budoucnosti nebo do nového otroctví?, Prostor, 2005, č.66
 • KUČERA, Rudolf, European Union Enlargement to the East: A Challenge  and an Opportinity, recenzovaný časopis Perspectives on Political Science, Summer 2005, Vol.34, No.3, s.162-168, Heldref Publications, Washington
 • KUČERA, Rudolf, Gondolatok a csehek és az Európai Unió viszonyáról, recenzovaný časopis Limes, 2005, č.2, s.121-126, Tatabánya, Maďarsko
 • KUČERA, Rudolf, Když ovce volí své řezníky, Střední Evropa, 2006, č.123, s.5-13
 • KUČERA, Rudolf, Poválečná nemoc ducha a morálky, Střední Evropa, 2006, č.124, s.92-101
 • KUČERA, Rudolf, Krize demokracie ve střední Evropě v důsledku nezvládnuté minulosti, Střední Evropa, 2006, č.125, s.5-8
 • KUČERA, Rudolf, Rýsuje se velká koalice, Euro. Ekonomický týdeník, 2006, č.42, s. 92-93
 • KUČERA, Rudolf, Západ a islám, Euro. 2006, č.51-52, s. 84-85
 • KUČERA, Rudolf, Evropská identita, Auspicia. Recenzovaný časopis VSERS pro otázky společenských věd, 2006, č.2, ročník III., s.39-42
 • KUČERA, Rudolf, Evropská ústava a společné evropské hodnoty, Střední Evropa, 2007, č.127, s.5-11
 • KUČERA, Rudolf, Začalo nové kolo zbrojení.., Prostor, 2007, č.73/74, s.15-20
 • KUČERA, Rudolf, Kdy skončí krveprolévání? 2007, Euro, č.23, s.60-61
 • KUČERA, Rudolf, Střední Evropa jako slabé místo Evropské unie, Střední Evropa, 2007, č.128, s.5-8
 • KUČERA, Rudolf, Právo na dějiny proti dějinám bez morálky, Prostor, 2007, č.75, s.85-90
 • KUČERA, Rudolf, Kontinuita mezi smlouvou o ústavě a reformní smlouvou, Střední Evropa, č.129, s.5-11, 2007
 • KUČERA, Rudolf,  Zrod mafiána, Euro, 17.12.2007, č.51-52, s.83-84
 • KUČERA, Rudolf, Osudový zlom v našich moderních dějinách, příloha Katolického týdeníku Perspektivy 09/2008, s.9
 • KUČERA, Rudolf, The European Union and Russia, časopis Business Mir, duben 2008, Ženeva, Švýcarsko, s.74-79
 • KUČERA, Rudolf, Prag, Paris und der Geist der Freiheit, Paneuropa-Deutschland, 2008, č.2, s.16-17, Augsburg
 • KUČERA, Rudolf, The Reaviling Roots of European Integration, The New Presence, Winter 2008, s.12-15, Prague
 • KUČERA, Rudolf, Násilí mladistvých, identita a integrace, Střední Evropa 2008, č.130, s.5-9
 • KUČERA, Rudolf, Evropských hodnot se nesmíme vzdát, Přítomnost, léto 2008, s.26-28
 • KUČERA, Rudolf, Malá úvaha o trendech ve světě, Střední Evropa, 2008, č.131, s.5-11
 • KUČERA, Rudolf, Evropské hodnoty versus politická krize, Prostor, prosinec 2008, s.13-17
 • KUČERA, Rudolf, Stále aktuální kořeny a počátky evropské integrace, Přítomnost, zima 2008, s.14-18
 • KUČERA, Rudolf, Portréty Evropské lidové strany, Evropské strany Zelených a Unie pro Evropu národů, EUROSKOP, internetový portál Českého předsednictví, leden-únor 2009
 • KUČERA, Rudolf, Církev v krizi, Střední Evropa, 2009, č.132, s. 5-14
 • KUČERA, Rudolf, Czech Presidenty of the EU: Failure with Grave Consequences, Business Mir,  č.14, 2009, Ženeva, Švýcarsko, s.19 -23
 • KUČERA, Rudolf, Socialisté v dnešní Evropě, Přítomnost, podzim 2009, s.8-11
 • KUČERA, Rudolf, Strach z Ruska? Ano, ale…, Reflex, 40/ 2009, s.22
 • KUČERA, Rudolf, Darwinistické prostředí české politiky, Střední Evropa, č.133, podzim 2009, s. 5-8
 • KUČERA, Rudolf, Slovenia and Czech Republic. Fail Political Maturity Test, Business Mir, č.15, Winter 09/10, Ženeva, Švýcarsko, s.33-37
 • KUČERA, Rudolf, Plánovaná přestavba politického systému se zdařila, ale problémy zůstávají, Střední Evropa, č.134, srpen 2010, s.5-9
 • KUČERA, Rudolf, The EU´s Future after the Lisabon Treaty, Business Mir, č.16,  2010, Ženeva, Švýcarsko, s.35-40

9. Přehled citací v zahraničním odborném tisku

( požadavek pro profesorské řízení na FSV celkem 25 těchto citací )

 • BROWN, Michael Edward, The International Dimensions od Internal Conflict, The MIT Press, Harvard, 1996, s.79
 • ROVEN, Dov , The Challenge of Ethnic Conflict, Democracy and Self-Determination in Central Europe, , nakl.Frank Cass, Londýn 1997, Preface
 • DAY, Barbara,  Velvet Philosophers, Claridge Press , Londýn, 2000
 • ZIELONKA, Jan, PRAVDA, Alex, Democratic Consolidation in Eastern Europe: Volume 2: International and Transnational Factors ( Oxford Studies in Democratization ), 2001, s.335
 • KING, Jeremy, Budweiser into Czechs and Germans: A Local History of Bohemian Politics, 1848-1948, 2002, Back Matter
 • AUER, Stefan, Liberal Nationalismus in Central Europe, nakl.RoutledgeCurzon, 2004, s.115
 • PONTUSO, F.James, Vaclav Havel: Civic Responsibility in the postmodern Age, Rowman / Littlefield Publishers, 2004, Preface
 • SCHEUER, Andreas, Vorstellung meines Buches „Die politische Kommunikation der CSU im System Bayerns“, 2005, předmluva
 • VACHULDOVÁ, Anna, Milada, Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Integration after Communism, 2005, Oxford University Press, Back Matter Axis, Global Challenges Research, 1.6.2006, ASMUS, Anders, AIA European Section, Czech Republik in Wait for Communist Triumph
 • WATERS, Timothy William, Remembering Sudetenland: On the Legal Construction of Ethnic Cleansing, HeinOnline, Virginia Journal of International Law, 2006, str.1
 • HANLEY, Seán, The New Right in the New Europe: Czech  Transformation and Right-Wing Politics 1998 – 2006, nakl.Routledge, 2007, s.50
 • redakční článek: Közép-Európa történelme – egy cseh politológus szemével (Dějiny střední Evropy – očima jednoho českého politologa), Bécsi Napló, 2008 / 4, s.12, Maďarsko
 • MASSU, Ano, Constitution of Personal Social Space,.European Societies, Jun 2008, Vol.10 Issue 2, p 303-325, 23p, 4charts, USA
 • JÖRGENSEN, Knud, Erik and KNUDSEN, Tonny Brems, International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destination, nakl.Routledge, 2008, s.191
 • GRAEVENITZ, Karoline von, Die „Untegrunduniversität“ der Prager Bohemisten, Forschungstelle Osteuropa Bremen, Nr.100, November 2008, s.27 a s.71
 • recenze: Rudolf Kučera: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével (Rudolf Kučera: Dějiny střední Evropy očima jednoho českého politologa), Atelier, 2009/1, s.48, Maďarsko
 • FERSCHSMANN, Klaus, Disertation Die Wirtschaftliche Dimension der Tschechoslowakei im System Wechsel und die Besondere Rolle der österreichischen Wirtschaft: Wertewandel in Ost und West? Johannes Kepler Universität Linz, 2009, s.17
 • KOVÁCS, G. László: Milyen volt és milyen legyen? Egy cseh történész vallomásai Közép-Európáról. (Jaká byla a jaká má být? Svědectví jednoho českého historika o střední Evropě), Limes, 2009/1, s.228.-232, Maďarsko
 • DIRKING: Webster´ s Timeline History, 1996 – 2007, nakl.ICON Group International, 2009, s.107
 • FEINBERG, Melisa, Elusive Equality: Gender, Citizenship and the Limits od Democracy in Czechoslovakia, 1918 – 1950,  2009, Back Matter
 • BATTA, György: „Nekünk is részünk van a magyar nemzet tragédiáiban…“ Rudolf Kučera cseh politológus könyvéről („I my máme svůj podíl na tragédiích maďarského národa…“ O knize českého politologa Rudolfa Kučery), Trianoni Szemle, 2009/2, s.102.-105, Maďarsko
 • TÖKÉCZI, László: Közép-Európa és a magyarság cseh szemmel (Střední Evropa a maďarství českýma očima), Hitel, 2009/5, s.127.-128., Maďarsko
 • JESZENSZKY, Géza: Egy cseh „másként gondolkodó“ Közép-Európáról (Jeden český „myslící jinak“ o střední Evropě), Magyar Napló, 2009/5, s.54.-55, Maďarsko
 • GENTILE, Maria, Convergencias y Divergencias de los Procesos de Amplicación de la Unión Europea y de la OTAN, Centro Argentino de Estudias Internacionales, 2009, s.4
 • RASTORGUJEV, Valerij, Nadace Pitirima Sorokina, http:// www.sorokindfond.ru/index.php?id=980

10. Profesorské řízení – ukázka poměrů

Na podzim roku 2009 zahájil tehdejší děkan FVS UK prof.J.A.Víšek profesorské řízení doc.Kučery na základě zjištění, že dotyčný splnil všechny požadavky dané pro tento účel. Řízení bylo zahájeno také na základě tří posudků mezinárodně uznávaných osobností v oblasti politologie, aby tím byl  podtrženo mimořádné mezinárodní renomé doc.Kučery. Doporučující posudky napsali prof.James Pontuso ze Spojených států, z Hampden-Sydney College ve Virginii, prof.Gyorgy Schöpflin z Maďarska, jenž je profesorem na University College London a současně poslancem Evropského parlamentu za stranu FIDESZ a prof.Valerij Rastorgujev z Filosofické fakulty Lomonosovy univerzity v Moskvě, tedy ze zemí, kde je publikační činnost doc.Kučery nejvíce známa a oceňována.

Po roce ověřování všech předložených podkladů se sešla hodnotící komise a vydala následující rozhodnutí:

Stanovisko hodnotící komise ke jmenování profesorem

Stanovisko hodnotící komise na jmenování uchazeče: doc. PhDr. Rudolfa Kučery, CSc.

profesorem pro obor: politologie

Složení hodnotící komise:

Předseda: prof. Dr. Miroslav Novák (UK FSV IPS / CEVRO Institut)

Členové:

 • prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta)
 • prof. PhDr. Pavel Marek, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
 • prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (UK FF)
 • prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)

Jména autorů doporučujících dopisů a instituce jejich působení nebo uvedení, že jde  návrh děkana, příp. rektora.

 • prof. James F. Pontuso, Hampden-Sydney College
 • prof. Valerij Rastorgujev, Lomonosovova universita
 • prof. György Schöpflin, University College London

Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče

Hodnotící komise konstatuje, že docent Rudolf Kučera odborně publikuje dlouhodobě v oblasti politologie (specializace dějiny politického myšlení). Od roku 1989 byl autorem pěti monografií,  spoluautorem dvou dalších a do šesti přispěl kapitolou. Jeho publikace mají ohlas v zahraničí (zejména Maďarsko, Vatikán a Německo) a v české odborné veřejnosti, kde jsou oceňovány zejména jeho práce na téma dějin politického myšlení. Bohatá je též jeho časopisecká činnost, je třeba zdůraznit zejména řadu článků v zahraničních a českých recenzovaných časopisech, popřípadě recenzovaných sbornících. Jako pedagog se prezentoval učebními texty, z nichž některé jsou právě připraveny k publikaci (viz Příloha „Přehled publikační činnosti“). K rozvoji české politologie přispěl také svou činností překladatelskou, zejména překladem významného díla Úvod do politické vědy od Dirka Berg-Schlossera a Theo Stamena. V řadě dalších prací (mimo recenzované tituly) se dlouhodobě zabývá reflexí české politické scény a jejího vývoje. Neodmyslitelnou součástí profilu doc. Kučery je jeho vystupování v médiích, včetně televize a internetu, kde je třeba ocenit jeho fundovaně podložené analýzy aktuálních politických událostí.

Zhodnocení vědecko-výzkumné činnosti uchazeče

Docent Kučera se dlouhodobě významnou měrou podílí na vědecké výchově studentů doktorského studijního programu politologie na UK FSV, do roku 2004 byl předsedou oborových rad doktorandského studia politologie a mezinárodních vztahů (v současné době působí jako zástupce předsedy oborové rady doktorandského studia politologie). Pravidelně zasedá a často předsedá v komisích pro obhajoby disertačních prací v oblasti politologie a mezinárodních vztahů.

Komise rovněž ocenila vystupování docenta Kučery na přednáškách typu invited speaker (v zahraničí i v České republice), což svědčí o zájmu odborné komunity o prezentování výsledků jeho badatelské činnosti. Až do roku 2009 se podílel na řešení výzkumných záměrů UK FSV a v letech 2003-2006 na řešení grantu GAČR jako odpovědný řešitel jednoho z připravovaných publikačních výstupů.

Závěr Stanoviska hodnotící komise

Komise se seznámila s podkladovými materiály doc. Kučery a se třemi zahraničními doporučeními jeho jmenování. Konstatovala, že uchazeč splňuje všechny náležitosti, vyžadované Řádem UK pro udělení hodnosti vysokoškolský profesor. Má významné zásluhy o genezi vědního oboru politologie v České republice, o čemž mimo jiné svědčí skutečnost, že byl prvním ředitelem Institutu politologických studií na UK FSV (1993–2003). Jako odborník je uznáván i zahraniční vědeckou komunitou, je proto často zván na vědecká sympozia a konference mimo Českou republiku. Komise se jednomyslně rozhodla doporučit příslušným orgánům Univerzity Karlovy v Praze jmenování uchazeče profesorem v oboru politologie.

Na základě tohoto profesorského řízení se v říjnu 2010 sešla vědecká rada Fakulty sociálních věd, vyslechla si profesorskou přednášku doc.Kučery a tajně hlasovala. Z 26 přítomných získal doc.Kučera většinu šestnácti, šest se zdrželo a šest bylo proti. Jelikož se ovšem podle předpisů vyžaduje většina ze všech členů vědecké rady, tj.přítomných i nepřítomných, jejichž celkový počet je 33, doc.Kučerovi chyběl jeden hlas. Hlasování bylo tajné, ale lze s velkou pravděpodobností odhadnout, že mezi těmi, kdo nehlasovali, byli politoložka doc.B.Říchová, historik prof.J.Křen a teoretik žurnalistiky prof.J.Jirák. Všechno lidé, známí po dlouhá léta svým vyhraněným až nenávistným vztahem k doc.Kučerovi. Tomu se pak dostalo ze všech stran, z domova i zahraničí, projevů lítosti a podpory.