Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, EMPH, KCLJ

KalinaPsychiatr, psycholog a psychoterapeut, narozen 5. července 1945 v Praze. V současné době je vedoucím výuky na 1.LF UK v Centru adiktologie a vedoucím lékařem v nestátním zdravotnickém zařízení Sananim.

O sobě

Vzdělání

Vystudoval medicínu (dnešní 1.LF, 1970)  a psychologii (FF, 1978, doktorát 1980) na Universitě Karlově v Praze.  Postgraduální specializace: (psychiatrie I a II, veřejné zdravotnictví, systematická psychoterapie, léčba návykových nemocí. Vědecká hodnost CSc. 1984 v oboru psychiatrie za práci o psychoterapii psychóz.  Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychodynamických a psychoanalytických směrech, výcvik v rodinné terapii  a výcvik v supervizi. Je nositelem evropských certifikátů v psychoterapii, supervizi a veřejném zdravotnictví (EMPH = European Master of Public Health).  V  r. 2008 byl jmenován docentem v oboru klinické psychologie.

Pracovní dráha

V letech 1970-1990 působil jako psychiatr v ambulantní i lůžkové sféře, zabýval se především léčbou psychóz a poruch osobnosti a zaváděl v této oblasti nové psychoterapeutické metody i formy péče (denní stacionář, terapeutická komunita). Koncem 80.let vedl neoficiální platformu pro reformu péče o duševní zdraví. V listopadu 1989 vstoupil do politického života a v období 1990-1997 zastával různé veřejné funkce (poslanec československého Federálního shromáždění, náměstek ministra zdravotnictví, výkonný místopředseda meziresortní  protidrogové komise). V tomto období se podílel na vytváření zdravotnické reformy a protidrogové politiky ČR. Byl spoluzakladatelem a  výkonným viceprezidentem nadace Filia.  Působil též jako hostující vědecký pracovník na Londýnské universitě a  kratší dobu vedl  Školu  veřejného zdravotnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. V letech 1998-2007 pracoval  jako lékařský ředitel  o.s. Sananim, kde se zabýval léčbou drogových závislostí a jejich komplikací a  rozvíjel odborné služby pro uživatele drog a závislé. Současně  působil jako pedagog,  vědecký pracovník a konsultant v domácích i mezinárodních programech (WHO, Rada Evropy, EU-PHARE).  Podílel se na založení Centra adiktologie při Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty a vytvoření  studijního oboru adiktologie, kde od r. 2005 vyučuje především psychoterapii a klinickou adiktologii a je zástupcem vedoucího Centra adiktologie pro výuku.  Vedle pedagogického úvazku zastával od února  2007 do června 2010 pozici národního protidrogového koordinátora a výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Dlouhodobě působí jako vedoucí psychoterapeutického výcviku a teoretického vzdělávání v psychoterapii v nezávislém akreditovaném institutu SUR.

Současné zaměstnání

(1) 1.LF UK, Centrum adiktologie, psychiatrická klinika – docent, vedoucí výuky; (2) nestátní zdravotnické zařízení Sananim, Praha – psychiatr a psychoterapeut, vedoucí lékař (od 1.10.2010).

Výzkumné zaměření

Od 90.let do r. 2004 se intenzivně věnoval výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví a ekonomie veřejného sektoru. V posledních  letech se zabývá výzkumem účinných faktorů psychoterapie a léčby závislostí v terapeutických komunitách.

Odborná činnost

Publikoval přes 120 odborných článků a statí doma i v zahraničí, vydal několik samostatných i kolektivních monografií (viz bibliografie) a  účastnil se jako autor řady  dalších včetně publikací  mezinárodních institucí (OECD,  WHO, Open Society Fund). Je nebo byl členem řady domácích i mezinárodních odborných organizacím, výborů a redakčních rad, v současnosti např. členem výboru Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti J.E.Purkyně, členem redakční rady časopisu Adiktologie a členem programového výboru Evropské federace terapeutických komunit.

Osobní život a zájmy

Vdovec od r. 2004; z 30.letého manželství s výtvarnicí Janou Kalinovou-Novotnou  má 2 syny a dceru, s předchozího studentského manželství 1 syna.  Zájem o vlastní odbornou práci, široké zájmy o kulturu a společenské vědy, vlastní literární tvorba, příroda, rekreační sport. Věřící, hlásí se k římsko-katolické církvi. Rytíř  Řádu sv. Lazara Jeruzalémského (řád založen r. 1098 v Palestině, v Československu obnoven r. 1937)  a komtur pražské komendy (titul KCLJ).

O své tvorbě

Publikace (výběr od r. 2000)

 • Kalina, K.(2000). Kvalita a efektivita v prevenci a léčbě drogových závislostí. Příručka pro poskytovatele, manažery a administrátory. Praha: Inverze/Sananim. 92 s.  (odměněno v r. 2001 Cenou Jaroslava Skály).
 • Kalina K.(2000). Nové pohledy na léčbu závislostí. In: Nováková, D. (ed.). Drogy ze všech stran. Mezioborový sborník. 2.vydání. Praha: Institut Filia.
 • Kalina, K. (2000). K problematice odborné ambulantní péče. Zdravotnictví v České republice, 3 (1-2):. 48-57. ISSN: 1213-6050.
 • Kalina, K. (2001). Jak žít s psychózou. 2. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-563-6.  247 s.
 • Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova. 118 s.  ISBN: 80-238-8014-4
 • Kalina, K. (2001). Jaká péče je kvalitní? Udržování a hodnocení kvality  ve službách a programech pro drogově závislé. Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1): 53-68.  ISSN: 1213-3841.
 • Kalina K.. (2001).  Náklady primární prevence a náklady sekundární a terciární prevence mimo systém veřejného zdravotního pojištění – ekonomická analýza.   Česká a anglická verze. Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1-Suppl.):  36-38.  ISSN: 1213-3841.
 • Kalina K.(2001). Vlastní náklady rodin závislých pacientů/klientů v léčebném procesu – ekonomická analýza. Česká a anglická verze. Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1-Suppl.):  133-141.  ISSN: 1213-3841.
 • Zábranský, T., Gajdošíková, H., Miovský, M., Kalina, K., Mravčík, V., Vopravil, J. (2001). Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních (“pouličních“) drog v České republice 1998. Česká a anglická verze. Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1 -Suppl.):  142-189.  ISSN: 1213-3841.
 • Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. 1. a 2. díl.  Praha: NMC-Úřad vlády ČR.  662 s.  ISBN: 80-86734-05-6. (odměněno v r. 2004 Cenou Jaroslava Skály)
 • Kalina, K. (2004). Případ Marta – nejistota versus korektnost. In: Šimek, A. (ed.). Supervize – kazuistiky.  Str. 35-44. Praha: Triton.  ISBN:  80-7254-496-9
 • Minařík, J., Kalina, K. (2004). Léčba buprenorfinem u závislých na opiátech. Bull. Sdruž. prakt. Lék. ČR, 14 (3): 29-33.  ISSN:  1212-6152.
 • Kalina K.(2004). Osobnost terapeuta. Úvodní přednáška na konferenci Společnosti návykových nemocí, Měřín, červen 2004.  Adiktologie (SCAN Tišnov),  4,3 – Suppl.): 371-377.  ISSN: 1213-3841.
 • Kalina, K., Lokočová, L., Miovský, M., Hučín,  J., Mariano, B. (2005).  Ibogain – legální halucinogen. Diskuse. Psychol. dnes, 11 (1): 24-25.  ISSN: 1211-5886.
 • Kalina, K. (2005). Co je SUR? www.sur.cz
 • Kalina, K. (2006). Therapeutic Communities for Addicts in the Czech Republic – Roots, Recent Development and Current Profiles. International Journal of Therapeutic Communities, 27 (1):  31-44. IS:   0964-1866
 • Kalina K. (2007). Profil terapeutické komunity. In: Nevšímal P. (ed.): Terapeutická komunita pro drogově závislé II. – Česká praxe.  Kapitola 4/1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Kalina K. (2007). Psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě. Tamtéž, kapitola 5.
 • Kalina K. (2007). Úspěšná léčba v TK pro drogově závislé a její předpoklady. Tamtéž, kapitola 8/1.
 • Kalina, K. (2007). Developing the system of drug services in the Czech Republic. Journal of Drug Issues 37 (1): 223-238. ISSN: 0022-0426.
 • Kalina, K. (2007). Úspěšnost léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé: Česká republika v mezinárodním kontextu. Referátový výběr z psychiatrie, 6 (2): 40-47.ISSN: 1802-2855.
 • Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita – obecný model a  uplatnění v léčbě závislých [ Therapeutic Community –  Universal Model and its Applications in Treatment  of Drug Addicts ].  Prague: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2449-2. 400 p. (zkrácená verze habilitační práce).
 • Kalina, K. a kol. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1411-0. 392 p.
 • Kalina, K. (2009). Drogy, mýty a politika – o sexu nemluvě  [Drugs, Myths and Politics  - no mention sex]. Adiktologie, 9, Supplementum, p. 36-45. ISSN=1213-3841.
 • Kalina, K. (2009). Vývoj, zavádění a praktické užívání supervize v adiktologických službách v ČR [Development, implementation and practising of supoervision in addictologic services]. In:  Broža, J. a kol.: Supervize v adiktologických službách. P. 81-95. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-209-0.
 • Kalina, K. (2010). Doporučené postupy v léčbě návykových poruch a patologického hráčství [ Reccomended procedures in the treatment of addictive disordersand gambling]. Adiktologie, 10 (1), s. 193-196. ISSN=1213-3841.
 • Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., Škrdlantová, E., Kiššová, L., Běláčková, V., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Kalina, K., Gabrhelík, R., Zábranský, T. (2010). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 [Annual Report on Drug Situation 2009 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-034-6

Kapitoly v publikaci: Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup

 • Kalina, K.: Úvod do drogové politiky: základní principy, pojmy, přístupy a problémy.  Kapitola 1/1, s.  I/15-24.
 • Bém, P., Kalina, K., Radimecký, J.: Vývoj drogové scény a protidrogové politiky v České republice. Kapitola 1/3, s. I/33-40.
 • Kalina, K:  Modely závislostí a přístupy v pomoci uživatelů drog. Kapitola 1/8, s. I/78/82.
 • Kalina, K: Diagnostické závěry a indikace k léčbě, párování potřeb a intervencí. Kapitola 4/9, s. I/254-261.
 • Miovský, M., Bartošíková, I., Kalina, K.:  Terapeutický vztah. Kapitola 6/4. s. II/30-35.
 • Kalina, K.: Rodinná terapie a práce s rodinou. Kapitola 6/6, s. II/45-52.
 • Richterová-Těmínová,  M., Adameček,  D., Kalina, K.: Terapeutická komunita jako metoda a systém. Kapitola 6/7, s. II/53-62.
 • Vobořil, J., Kalina, K.: Svépomocné programy. Kapitola 6/11, s.  II/84-89.
 • Kalina, K.: Faktory významné pro účinnost léčby a změnu klienta. Kapitola 7/2, s.  II/97-102.
 • Kalina, K.: Rozšiřování terapeutických možností. Kapitola 7/3, s.  II/103-109.
 • Kalina, K.: Předčasné ukončení léčby a jeho prevence.   Kapitola 7/4, s. II/110-116.
 • Havrdová, Z., Kalina, K.: Supervize. Kapitola 7/7, s.   II/133-141.
 • Kalina, K.: Hodnocení služeb: kvalita, účinnost, náklady. Kapitola 7/8, s. II/142-148.
 • Kalina, K.: Etika pracovníků a práva klientů. Kapitola  7/9, s. II/149-153.
 • Kalina, K.: Denní stacionáře. Kapitola 8/5, s. II/179-189.
 • Adameček, D., Richterová-Těmínová, M., Kalina, K.:  Rezidenční léčba v terapeutických komunitách.  Kapitola 8/8, s. II/201-207.
 • Bém, P., Kalina, K.: Úvod do primární prevence: východiska, základní pojmy a přístupy .  Kapitola 10/1, s. II/275-284.

Kapitoly v publikaci: Základy klinické adiktologie

 • Miovská, L., Miovský, M., Kalina, K. Psychická komorbidita. Kapitola 5, str.
 • Dobiášová, D., Broža, J., Kalina, K. Poradenství a práce s motivací. Kapitola 7.
 • Kalina, K., Miovský, M. Psychoterapie v léčbě závislostí. Kapitola 12.
 • Frouzová, M., Kalina, K. Rodinná terapie a práce s blízkými klienta.  Kapitola 13.
 • Richterová Těmínová, M., Kalina, K., Adameček, D. Terapeutická komunita a její aplikace. Kapitola 14.
 • Kalina, K. Gender: ženy a muži jako specifické cílové skupiny. Kapitola 19.
 • Kalina, K. Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu. Kapitola 21.