Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

ChotašNarodil se v roce 1964 v Ostravě. Filosof a vysokoškolský učitel.

O sobě

Studoval nejprve elektrotechnologii na ČVUT (v roce 1987 získal titul Ing.). Teprve po Listopadu se mohl přihlásit ke studiu filosofie na FF UK (v roce 1994 obdržel titul Mgr). Následné doktorské studium v oboru filosofie ukončil v roce 1998 získáním titulu PhD (od roku 1999 uznán jako PhDr. a PhD).

V průběhu svého studia a další vědecké kariéry se stal příjemcem řady stipendií (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, 1994-1995; Deutscher Akademischer Austauschdienst, 1995-1997; The Committee on Social Thought, University of Chicago, 2001).

V letech 1987-1990 pracoval jako odborný asistent v podniku Tesla – Vakuová technika k. p. V roce 1997 vyhrál konkurz na místo vědeckého pracovníka Filozofického ústavu AV ČR. Na tomto pracovišti zastává od roku 2001 funkci vedoucího oddělení pro studium novověké racionality. Toto oddělení bylo založeno z jeho podnětu a v současné době sestává z 11 odborných pracovníků (5 vědeckých pracovníků, 4 vědečtí asistenti, 2 doktorandi přijatí na základě tzv. startovacích projektů AV ČR). Od roku 2007 je místopředsedou Rady instituce Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.

Ve své badatelské činnosti se orientuje na evropskou filosofii 17. a 18. století (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel), se zvláštním důrazem na epistemologii a politickou filosofii.

Pedagogicky působí na FF ÚJEP v Ústí n. Labem jako externí vyučující. Vyučuje předměty tematicky související s jeho vědeckou specializací, zejména z oblasti novověké a současné politické filosofie. V minulosti rovněž vyučoval jako externista na FF UK v Praze (1998-2001, 2002-2004, 2008-2009) a na FSV UK v Praze (1998-2001, 2002-2003).

Je členem European Society for Early Modern Philosophy (od roku 2010) a České platónské společnosti (1997). Působí v Oborové radě doktorského studia filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze (2007), v Radě instituce (dříve Vědecké radě) Filosofického ústavu AV ČR (2005) a jako místopředseda a člen Knihovní rady  Filosofického ústavu AV ČR (2006).

O své tvorbě

Monografie

Chotaš, J., Karásek, J., Stolzenberg, J. (vyd.), Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik“ der Kritik der reinen Vernunft, Königshausen&Neumann, Würzburg 2010.

Studijní texty

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Dedukce, kategorie, sebevědomí, Praha 2002, 127 s.;

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Kantův kategorický imperativ, Praha 2005, 149 s.;

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Fichtova teorie subjektivity, Praha 2007, 147 s.;

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Hegelova dialektika, Praha 2007, 126 s.

Články

„Einleitung“ [Úvod] (s J. Karáskem a J. Stolzenbergem), „Das Ich als transzendentales Subjekt“ [Já jako transcendentální subjekt], „Bibliographie“ [Bibliografie], in: Metaphysik und Kritik: Interpretationen zur Transzendentalen Dialektik der Kritik der reinen Vernunft [Metafyzika a kritika. Interpretace k Transcendentální dialektice v Kritice čistého rozumu], vyd. J. Chotaš, J. Karásek a J. Stolzenberg, Königshausen&Neumann, Würzburg 2010, s. 7-16, 117-139, 283-308.

„Význam slova ‘metafyzika’ u Kanta“, in: Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, vyd. M. Šimsa, P. Sousedík and M. Nitsche, Filosofia, Praha 2010, s. 29-48.

„Berkeley a Locke o loajalitě občanů k vládě“, in: George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, vyd. P. Glombíček a J. Hill, Filosofia, Praha 2009, s. 319-342.

„Návrh ústavy pro Korsiku a Úvahy o polské vládě“, in: J. J. Rousseau: 230 let od úmrtí, vyd. M. Loužek, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2008, s. 95-106.

„Svět jako lidský svět u Kanta“, in: Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, vyd. J. Kuneš a M. Vrabec, Filosofia, Praha 2008, s. 53-72.

„Locke o revoluci“, Filosofický časopis, roč. 53, č. 1 (2005), s. 85-98;

„Kant v analytické a kontinentální filosofii“, in: Schizma filosofie 20. století, vyd. M. Nitsche, P. Sousedík, M. Šimsa, Praha: Filosofia, 2005, s. 79-98;

„Kant o prostoru jako čistém smyslovém názoru“, in: Prostor a jeho člověk, vyd. M. Ajvaz, I. Havel, M. Mitášová, Praha: Vesmír, 2004, s. 97-114;

„Hegelova teorie mravního státu“, Filosofický časopis, roč. 51, č. 2 (2003), s. 275-291;

„Subjekt a objekt myšlení u Kanta“, in: Hegelovskou stopou. K poctě profesora Milana Sobotky, vyd. M. Znoj, Karolinum, Praha 2003, s. 39–48.

„Hegelova teorie mravního státu“, Filosofický časopis, 51, 2003, 2, s. 275-291.

„Locke a Kant o právu na soukromé vlastnictví“, Filosofický časopis, roč. 50, č. 1 (2002), s. 47-70;

„Kantova idea věčného míru a její kritici“, Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, vyd. B. Horyna, Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 104-120;

„Kantova reflexe ,O vnitřním smyslu‘“, Reflexe (1999), s. 2/1-23.

Disertace

Kant a reflexivní teorie sebevědomí, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha 1998, 164 s.

Překlady

Hobbes, Thomas, Leviathan aneb Látka, forma a moc státu církevního a politického, přeložil K. Berka; z pozůstalosti k vydání připravili J. Chotaš, Z. Masopust a M. Barabas, OIKOYMENH, Praha 2009, 513 s.

Iber, Christian, „Logos, fysis a dialektika u Hérakleita“, Filosofický časopis, 58, 2010, 1, s. 65-76.

Wieland, Wolfgang, „Poznámky k začátku Hegelovy logiky“ (přeloženo s J. Kunešem), Reflexe, 36, 2009, s. 77-92.

Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš a J. Karásek (přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček), OIKOYMENH, Praha 2007, 126 s.

Fichtova teorie subjektivity, vyd. J. Karásek a J. Chotaš (přeložili: J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček), OIKOYMENH, Praha 2007, 147 s.

Korsgaard, Ch. M.: Kantova formule obecného zákona, Reflexe, 31, 2006, s. 77-105.

Kantův kategorický imperativ, vyd. J. Chotaš a J. Karásek (přeložili:  J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš a M. Petříček), OIKOYMENH, Praha 2005, 149 s.

Dedukce, kategorie, sebevědomí. O hlavním důkazu „Kritiky čistého rozumu“, vyd. J. Chotaš a J. Karásek (přeložili: Š. Blahůšek, J. Chotaš a J. Karásek) OIKOYMENH, Praha 2002, 127 s.

Hegel, G. W. F., „Pojem státu“, Filosofický časopis, 51, 2003, 1, s. 317-325.

Kant, I., Kritika čistého rozumu, přeložil J. Loužil ve spolupráci s J. Chotašem a I. Chvatíkem, OIKOYMENH, Praha 2001, 567 s.

Kant, I., „Dopisy o zrození Kritiky čistého rozumu“, Filosofický časopis, 50, 2002, 1, s. 147-156.

Kant, I., „Oznámení o programu přednášek v zimním semestru 1765-1766“, Reflexe, 20, 2000, s. 1/1-12.

Picht, G., „Kantovo transcendentální založení mezinárodního práva“, Reflexe, 20, 2000, s. 7/1-33 (přeloženo s D. Petříčkovou).

Vlastos, G.: „Poznámka o ,paulinských predikacích‘ v Platónovi“, in: Idea a třetí muž, vyd. P. Rezek, OIKOYMENH, Praha 1993, s. 68-73.

Odpovědný a odborný redaktor

Hobbes, Thomas, Leviathan aneb Látka, forma a moc státu církevního a politického, přeložil K. Berka; z pozůstalosti k vydání připravili J. Chotaš, Z. Masopust a M. Barabas, OIKOYMENH, Praha 2009, 513 s.

Arendt, H., Přednášky o Kantově politické filosofii, přel. V. Pokorný a M. Ritter, OIKOYMENH, Praha 2002, 201 s.

Kant, I., K věčnému míru; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, přel. K. Novotný a P. Stehlíková, OIKOYMENH, Praha 1999, 101 s.

Platónovy spisy, 21. sv., přel. F. Novotný, 2. vyd., OIKOYMENH, Praha 1992-1997.

Spravedlnost jako zdatnost , vyd. P. Rezek, OIKOYMENH, Praha 1996, 109 s. (s M. Pokorným)

Akvinský, T.: Bytí a esence, přel. S. Sousedík, Křesťanská akademie, Praha 1992, 56 s.