Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.

havlicek

Aleš Havlíček byl filosof, pedagog a nakladatel. Narodil se 15. ledna 1956 ve Vsetíně a zemřel 22. července 2015. Zabýval se především politickou filosofií, ale nakladatelství OIKOYMENH, které od roku 1989 vydalo více než 500 filosofických titulů a bezmála 50 čísel časopisu Reflexe, bylo především jeho dílem. Zároveň byl jedním ze spoluautorů projektů – WebDialog a Institut kritického myšlení. Jako člen spolku Webdialog, o.s. byl předsedou Rady projektu WebDialog.

O sobě

Po absolvování základní devítileté školy ve Vsetíně a v Havaně (1964-1967) studoval v letech 1971-1975 na Střední průmyslové škole jaderné techniky v Praze a poté na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (1975-1980). V r. 1980 byl na podnět StB ze studia vyloučen. V této době se účastnil tzv. bytových seminářů u J. Tomina a J. Němce, I. Dejmala, P. Rezka, I. Chvatíka a stal se pravidelným účastníkem filosofických seminářů u L. Hejdánka. V r. 1980 krátkou chvíli vykonával sezónní práce a od podzimu téhož roku nastoupil do zaměstnání jako topič v hotelu Jalta Praha. V r. 1982 byl přijat do dálkového studia na elektrotechnické fakultně VÚT v Brně a o tři roky později nastoupil jako programátor v META Praha. V druhé polovině osmdesátých let se podílel na vydávání samizdatového časopisu Reflexe. Studium na VUT Brno ukončil v r. 1987 obhajobou diplomové práce s názvem „Zvýšení informace přídavným šumem“ a vykonáním státní závěrečné zkoušky v oboru radiotechnika; obdržel titul inženýr (Ing.). V letech 1990-2007 učil jako odborný asistent na Institutu politologických studií FSV UK Praha. V r. 2003 obhájil disertační práci z filosofie na FF UK na téma „Problém idejí v Platónově dialogu Euthyfrón“ a obdržel titul doctor v oboru dějin filosofie (Ph. D.). V listopadu roku 2008 byl po úspěšném habilitačním řízení v oboru filosofie jmenován docentem pro obor filosofie na FF UK Praha (Doc.). V letech 2011 – 2015 vykonával funkci děkana Filosofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

V devadesátých letech absolvoval studijní pobyty na universitách v Erlangen-Nürnberg, Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt a. M.) a v Institut für Wissenschaften vom Menschen (Wien) a měl přednášky na zahraničních univerzitách v Erlangen, Frankfurtu a. M., Barceloně, Madridu a na konferencích ve Würzburku, Athénách, Madridu, Zagrebu či Nikosii.

Od r. 1990 byl členem Filosofické jednoty. V letech 1997-2001 vykonával funkci místopředsedy a v letech 2002-2007 předsedy České platónské společnosti. Od založení České platónské společnosti se podílel na přípravě a organizaci českých i mezinárodních platónských symposií. V r. 2003 se stal členem International Plato Society. Vykonával také funkci šéfredaktora/ předsedy redakční rady filosofického časopisu Reflexe a byl členem ediční rady a výkonným tajemníkem filosofického nakladatelství OIKOYMENH.

O své tvorbě

Studie a monografie

Pokrok jako více než změna, in: Dějiny – teorie – kritika, 2, 2009.
Poznámky a komentář, in: M. T. Cicero, O věcech veřejných/De re publica, přeložil J. Janoušek, poznámkami a komentářem opatřil A. Havlíček a H. Fořtová, Praha 2009, str. 201-422.
Duše, tělo a Já, in: A. Havlíček – J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Alkibiadés, kap. V, Praha 2009, str. 90-101.
Jednota ctností v Platónových dialozích, in: M. Jabůrek (vyd.), Jednota a mnohost, Olomouc 2008, str. 172-180.
Die Bedeutung der phronêsis für die Erläuterung der aretê im Menon, in: M. Erler – L. Brisson (vyd.), Gorgias – Menon: Selected Papers from the Seventh Symposium Platonicum, sv. 25, Sankt-Agustin 2007, str. 228-233.
Nešťastný život v obci odborníků, in: A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Charmidés, Praha 2007, str. 181-198.
Politika a filosofie v Euthydémovi, in: A. Havlíček – Š. Špinka (vyd.), Platónův dialog Euthydémos, Praha 2007, str. 97-115.
Die Begierde nach der Unsterblichkeit, in: A. Havlíček – M. Cajthaml (vyd.), Plato’s Symposium, Praha 2007, str. 179-196.
Je Morův spis Utopie utopický?, in: Reflexe, 30, 2006, str. 29-45.
Dynamis v dialogu Hippias Menší, in: A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Hippias Menší, Praha 2006, str. 72-88.
Ist die gerechte Handlung gerecht?, in: D. Barbaric (vyd.), Platon über das Gute und die Gerechtigkeit, Würzburg 2005, str. 9-20.
„Autorita” v Rádlově filosofii, in: T. Hermann – A. Markoš (vyd.), Emanuel Rádl – vědec a filosof, Praha 2004, str. 278-289.
La crítica de Plató al concepte de millor politeia de Glaucó en el llibre V de La república, in: Comprendre. Revista catalana de filosofie, V, 1, 2003, str. 5-20.
„Věci přátel jsou společné” (Je přátelství milostný vztah?), in: A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Lysis, Praha 2003, str. 47-62.
Die Einheit und die Lehrbarkeit der arete im Protagoras, in: A. Havlíček – F. Karfík F. (vyd.), Plato’s Protagoras, Praha 2003, str. 96-117.
Péče o duši u Démokrita, in: Reflexe, 23, 2002, str. 5-22.
Platons Auffassung des Zusammenhanges von Seele und Körper im Dialog Phaidon, in: A. Havlíček, – Karfík F. (vyd.), Plato’s Phaedo, Praha 2001, str. 340-356.
Proč Platón rozlišuje mezi fronésis a epistémé v Men. 86e-89d?, in: A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Menón, Praha 2000, str. 30-39.
Platónova kritika Glaukónova pojetí nejlepšího zřízení v V. knize Politei, in: A. Havlíček (vyd.), Platónova,Ústava`a Zákony: sborník příspěvků z platónského sympozia konaného v Praze ve dnech 4. – 5. dubna 1997,  Praha 1999, str. 42-68.
The double conception of justice in Plato’s dialogue „Gorgias”, in: J. Konstantine Boudouris (vyd.), Platonic political philosophy, I, Athens 1997, str. 76-83.
Integrität als Ziel des gesellschaftlichen Strebens, in: R. Kipke (vyd.), Identität, Integrität, Integration, Münster 1997, str. 113-120.
Logos jako dialogos. Platónovo mlčení, in: M. Balabán (vyd.). Logos a svět: sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, Praha 1997, str. 88-102.

Vydavatel sborníků

Platónův dialog Alkibiadés, Praha 2009.
Plato’s Theaetetus: Proceedings of the Sixth Symposium Platonicum Pragense, Praha 2008, 376 stran.
Plato’s Symposium: Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum Pragense, Praha 2007, 404 stran.
Platónův dialog Charmidés, Praha 2007, 233 stran.
Platónův dialog Euthydémos, Praha 2007, 179 stran.
Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 25. – 26. října 2002, Praha 2006, 149 stran.
Plato’s Parmenides: Proceedings of the Fourth Symposium Platonicum Pragense, Praha 2005, 360 stran.
Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 20. – 21. října 2000, 1. vyd., Praha 2003, 223 stran.
Plato’s Protagoras: Proceedings of the Third Symposium Platonicum Pragense, Praha 2003, 258 stran.
Plato’s Phaedo: Proceedings of the Second Symposium Platonicum Pragense, Praha 2001, 474 stran.
Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 23. – 24. října 1998, 1. vyd., Praha 2000, 109 stran.
The Republic and the Laws of Plato: Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense, Praha 1998, 230 stran.
Platónova Ústava a Zákony: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4. – 5. dubna 1997, 1. vyd., Praha 1999, 204 stran.

Překlady

Jaspers, Karl, Úvod do filosofie: dvanáct rozhlasových přednášek, přeložil A. Havlíček, Praha 1996, 119 stran.
Jaspers, Karl, Filosofická víra, přeložil A. Havlíček, et al., Praha 1994, 106 stran.
Ebert, Theodor, Sókratés jako pythagorejec a anamnése v Platónově dialogu Faidón, přeložil R. Šamánek – A. Havlíček. Praha 1999, 106 stran.

Texty a komentáře na portále WebDialog

Téma „Universálnost lidských práv“:

A. Havlíček, „Otázka lidských a přirozených práv“

Téma „Svoboda a odpovědnost“:

A. Havlíček, „Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky“